Polska Szkoła w Peterborough

im. Mikołaja Kopernika

Płatności

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (obowiązuje od września 2021)

1. Informacja ogólna.

Zasady dokonywania płatności obowiązują wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do
naszej szkoły.

2. Wpisowe.
• Za każde nowe dziecko rozpoczynające naukę w Polskiej Szkole w Peterborough im. Mikołaja Kopernika
obowiązuje wpisowe w wysokości £25.
• Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną i musi zostać wpłacone po otrzymaniu loginu do platformy
płatności przed rozpoczęciem zajęć przez ucznia.
• Dzieci wypisane z Polskiej Szkoły i powtórnie zapisane w późniejszym terminie również obowiązuje
uiszczenie opłaty wpisowego w wysokości £25.

3. Opłata za szkołę jest opłatą roczną, która nie zależy od ilości sobót i nie podlega dzieleniu na tygodnie oraz
soboty pracujące. W roku szkolnym 2021-2022 wynosi:
£ 300 za jedno dziecko
£ 450 za dwoje dzieci
£ 0 za każde kolejne dziecko
Jeżeli decydują się Państwo na opłatę za szkołę w formie jednorazowej wpłaty za cały rok szkolny prosimy ją uiścić do
końca września 2021r.

4. Raty.
• Na wniosek rodzica opłata roczna może zostać rozbita na 10 rat w wysokości:

£ 30/miesięcznie za jedno dziecko
£ 45/miesięcznie za dwoje lub więcej dzieci
• Opłata za każdy miesiąc musi zostać uiszczona do końca danego miesiąca, np. opłata za październik
powinna dotrzeć na konto szkoły do końca października.
• Opłata za czerwiec musi zostać uiszczona do 15 dnia m-ca z powodu konieczności pełnego rozliczenia
przed zakończeniem roku szkolnego.

5. Dodatkowe opłaty.
• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej szkoły zobowiązani są do uregulowania
opłaty za zeszyt ćwiczeń używany przez ucznia w ciągu roku szkolnego oraz do zapłacenia kaucji w
wysokości £5 za wypożyczenie podręcznika. Kaucja będzie zwrócona w przypadku rezygnacji i zwrócenia
podręcznika nadającego się w dalszym ciągu do użytku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia
podręcznika, co uniemożliwia dalsze korzystanie z niego, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany
ponieść koszt nowego egzemplarza. W takim przypadku kaucja zostaje ta sama, a w razie potrzeby
zwrotu, gdy nowy i opłacony podręcznik zostanie zwrócony oddana. W przypadku gdy podręcznik nie
zostanie zwrócony, kaucja zostanie zatrzymana, a nowy egzemplarz nie będzie wydany do momentu
uregulowania opłaty za niego.
Polska Szkoła w Peterborough im. Mikołaja Kopernika
Nicolaus Copernicus Peterborough Polish School
Email: info@peterboroughpolishschool.co.uk Website: www.peterboroughpolishschool.co.uk Registered Charity 1179402
• Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do uiszczenia
opłaty w wysokości £25 za semestr za jedno dziecko. W roku szkolnym są trzy semestry. Opłaty należy
uregulować w następujących terminach:
– I semestr- do końca listopada 2021
– II semestr- do końca stycznia 2022
– III semestr- do końca kwietnia 2022
• Rodzice, opiekunowie prawni uczniów przystępujących do egzaminów państwowych z języka polskiego
(GCSE, A- Level) zobowiązani są do uiszczenia opłaty administracyjnej, która wynosi £35 za egzamin
GCSE, £60 za egzamin A- Level.

6. Sposoby dokonywania opłat:
• Wszelkie opłaty dokonywane są wyłącznie przez SchoolMoney. Po zalogowaniu się do platformy można za
jej pośrednictwem dokonywać opłat. Do transakcji dokonywanych przez SchoolMoney jest doliczana
prowizja £3.90 w skali roku, podzielona na 10 płatności dopisanych do każdej raty.
Nasza szkoła nie otrzymuje z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

7. Spóźnienie z opłatą za szkołę.
• spóźnienie z opłatą za szkołę spowoduje doliczenie opłaty administracyjnej w wysokości £5 za każdy
nieopłacony w terminie miesiąc nauki w szkole
• zaleganie z płatnością za szkołę 3 miesiące spowoduje skreślenie dziecka/ci z listy uczniów
• tylko dzieci, które mają uregulowaną pełną płatność za szkołę z uwzględnieniem wszystkich dodatkowo
naliczonych opłat (kaucja za podręcznik, opłata za zeszyt ćwiczeń, opłata za zajęcia pozalekcyjne, opłata
administracyjna) otrzymają roczny raport osiągnięć ucznia i dyplomy
• rezerwacja miejsca na kolejny rok szkolny może nastąpić jedynie po uregulowaniu płatności za poprzedni
rok szkolny.

8. Zaległe płatności.
• Przypomnienia o płatnościach będą wysyłane 27 dnia każdego miesiąca.
• W ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminowej opłaty skontaktujemy się z Państwem wysyłając wiadomość
drogą elektroniczną, aby powiadomić o spóźnieniu z opłatą.
• Jeżeli zaległość w opłatach przekroczy 2 miesiące zostaną Państwo poinformowani listownie o
ostatecznym terminie uregulowania opłat przed utrata miejsca w szkole
• Notoryczne spóźnianie się z opłatą za szkołę również może spowodować utratę miejsca w szkole. Decyzje
dotyczące usunięcia z listy uczniów będą podejmowane indywidualnie przez Dyrekcję i Zarząd Szkoły.

9. Rezygnacja ze szkoły.
Opłata za szkołę obowiązuje do końca miesiąca w którym dziecko/ci uczęszcza/ją do szkoły.
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie (formularz dostępny w recepcji) poinformować szkołę o
rezygnacji dziecka/ci minimum 2 tygodnie przed rezygnacją.